Objednavat mozte tu
0918 038 388
0915 799 628
Adresa prevadzky
Pod smrekom
ul. Sladkovicova 2
955 01 Topolcany
Slovenska republika
Fakturacna adresa
Igor Adamec
ul.sladkovicova 2
955 01 Topolcany
Slovenska republika
c. zivnostenskeho registra 406-6685 vydaneho obvodnym uradom Topolcany